Kindcentrumgids

Kindcentrumgids

KINDCENTRUMGIDS De Kleine Akkers 2018-2019

Op deze pagina kunt u onze kindcentrumgids als pdf openen. Verder vind u hieronder de aparte onderdelen.

STERK IN ONDERWIJS

De uitgangspunten van ons onderwijskundig beleid zijn gerelateerd aan de ambities en het kwaliteitskader van Tangent. De ambities en thema’s uit het Strategisch Beleidsplan Tangent vormen de inspiratie voor het bepalen van de inhoud van ons onderwijs. Wij kiezen bewust voor het Jenaplan. De 10 Jenaplan Essenties komen nadrukkelijk terug als Oogst van ons onderwijs op een zichtbare, tastbare, meetbare en voelbare manier. Zij sluiten aan bij de 10 principes van Essentieel Leren en 21st Century Skills. Via de Akkerwaarden streven we ernaar om deze Oogst te gaan behalen. We zetten in op maatwerk voor het kind, de ouder en de stamgroepleerkracht door middel van onze kwaliteiten, talenten en meervoudige intelligentie. We verdiepen ons in Hoogbegaafdheid, groepsvorming binnen de leerwerkgemeenschap en een betekenisvolle leeromgeving. We denken na over coöperatieve werkvormen, hoekenwerk (atelier, bouwplaats, theater) en een Jenaplein dat een uitstraling moet krijgen van een bibliotheek, mediatheek annex ontmoetingsruimte. Door in te zetten op experts gekoppeld aan leerteams verspreiden we de opgedane kennis van de afgelopen jaren binnen de professionele leergemeenschap. Steeds meer kinderen hebben last van overgewicht, deze maatschappelijk ontwikkeling heeft onze aandacht. Daarom willen we insteken op een gezonde school, waarbij we in gaan zetten op een gezonde leefstijl.

SAMEN STERK

Onze school werkt aan een professionele leergemeenschap waarin wij leren van en met elkaar, binnen onze locatie en binnen Tangent. Op een open en nieuwsgierige manier gaan wij om met onszelf, de ander en de wereld. Waarin wij het verschil waarderen, maar op zoek gaan naar gelijkheid. Binnen de leergemeenschap dagen we elkaar uit om de dialoog aan te gaan en professioneel een relatie op te bouwen. Ook zullen we onszelf blijven stimuleren om eigen vaardigheden (door) te ontwikkelen. Er is de afgelopen jaren veel ingezet in de ontwikkeling van het individu, nu is de tijd daar om deze kennis in te zetten voor de gemeenschap. Binnen integraal personeelsbeleid en professionaliseringsbeleid van Tangent zijn voor het personeel concrete doelen omschreven. Zie hiervoor www.stichtingtangent.nl

STERK IN KWALITEIT

Tangent hecht grote waarde aan goede kwaliteitszorg: Samen sterk zijn in kwaliteit. Voor de scholen biedt Tangent een duidelijk kwaliteitskaart om goede zorg zo optimaal mogelijk vorm te kunnen geven. Daarvoor hanteren we de kwaliteitskenmerken uit het toezichtkader Primair Onderwijs van de inspectie. De school behaalt de norm van de eindtoetsen en voldoet aan de verplichte onderwijstijd. De school ervaart momenteel een hiaat tussen de lesstof en beoogde resultaten, er gaat ingezet worden op nieuwe methodes en organisatie op verschillende vlakken. In bijlage 1 een overzicht van de toetsen, meetinstrumenten en observaties die wij op dit moment gebruiken. Naast het ontwikkelen van vaardigheden, staan we stil bij het bieden van een veilige omgeving en het bevorderen van eigenwaarde. We zijn sterk in het aanbieden van lesstof op een gedifferentieerde manier binnen een betekenisvolle leeromgeving. Ook gaan we de rapporten herzien zodat deze beter aan gaan sluiten bij onze Oogst.

STERK IN ZORG VOOR IEDER KIND

Basisschool de Kleine Akkers beschikt over een Zorgplan (bijlage 2) waarin beschreven staat hoe de leerlingenzorg op onze school georganiseerd is. Leerlingenzorg geldt voor alle kinderen waarbij de ontwikkeling op cognitief en/of sociaal emotioneel anders verloopt. De organisatie ervan ligt in handen van de Interne Begeleider. Verder hebben we een ondersteuningsprofiel waarbij wij ons kenmerken als een zorgzame school. Dat wil echter niet zeggen dat we voor alle kinderen kunnen voldoen aan de zorgplicht. Sterker nog, dat is ook niet ons streven. In het ondersteuningsprofiel wordt onze school gekenmerkt als een smalle ondersteuningsschool. Dat kenmerk past bij onze ambitie. We richten ons met name op leerproblemen. Kinderen met psychische problemen, gedragsstoornissen en/of grote fysieke beperkingen of handicaps vragen veelal een specialistische kennis en faciliteiten die voor onze school niet haalbaar zijn. Bij aanname van kinderen trachten we zorgvuldig na te gaan of onze school kan voldoen aan de zorg die een kind nodig heeft. In overleg met ouders en na overleg met deskundigen bepalen we wat het beste is voor het aangemelde kind. Hierin handelen wij open en transparant naar alle betrokken partijen. Aanmeldprocedures en verwijderprocedures treft u ook in bijlage 3 en 4.

De scholen in de regio Tilburg nemen deel aan het Samenwerkingsverband Plein013. In het samenwerkingsverband wordt afgesproken onder welke voorwaarden kinderen toelaatbaar zijn tot het speciaal basisonderwijs en hoe de zorgformatie van de basisscholen en van de speciale basisscholen wordt ingezet. Deze voorwaarden en ons ondersteuningsprofiel zijn terug te vinden op www.plein013.nl

Omdat ons onderwijs anders wordt vormgegeven hebben wij geen speciale zorginterventies voor de leerjaren 1 tot en met 4. De Kleine Akkers is ervan overtuigd dat er geen breuk is tussen onder- en middenbouw, ook geen breuk tussen leerjaar 1, 2 en 3. Er wordt telkens gekeken wat op dit moment de juiste zorg is voor ieder kind.

STERK MET DE OMGEVING

Voor ontwikkeling van kinderen heeft het verbinden van de verschillende leefwerelden van kind, ouder, omgeving, opvang en onderwijs een meerwaarde. Door de uitwisseling tussen volwassenen die met het kind te maken hebben, ontstaat er een completer beeld van het kind. Dat geeft voor de kinderen een gevoel van veiligheid, waardoor ze zelfvertrouwen opbouwen. Partnerschap is wat we nastreven tussen opvang, omgeving en onderwijs. In het begin zal het vooral gaan om praktische samenwerking waar we de mogelijkheden en kansen die we zien om elkaars werelden te verbinden verder uit gaan werken. We gaan kritisch kijken of de gemeentelijk uitgezette activiteiten nog passen binnen het thematisch werken. Uiteindelijk streven we naar een gezamenlijk locatieplan zodat het kind binnen onze omgeving completer in beeld komt.

Tangent voert geen actief beleid om sponsors of donateurs te werven om structureel gelden te verkrijgen. Ons onderwijs bestaat uit de structurele financiering vanuit het Rijk. Voor incidentele acties en projecten kan het wel gebeuren dat sponsoring of donaties van toepassing zijn. Vooral bij interventies die vanuit de omgeving worden geïnitieerd. Tangent conformeert zich aan het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ dat overeengekomen is in 2009.