Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In overeenstemming met de wet heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten. De grootte van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. Op onze school bestaat de MR uit twee ouders en uit twee leden van het team. 

Belangrijke besluiten worden door de directie aan de MR voorgelegd. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement, waarin is vastgelegd wanneer er sprake is van adviesrecht of instemmingsrecht.

Dit medezeggenschapsreglement ligt op school bij de directie en is te allen tijde door belangstellenden in te zien. De MR is vertegenwoordigd in GMR van Tangent.